Stanovy klubu

Článok 1
Základné ustanovenia
 
 
1. FC Rohožník ja v zmysle zákona č 83/1990 zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, konkrétne v oblasti športu- futbale.
2. Poslaním FC uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.
3. FC Rohožník je otvorenou, samostatnou a nezávislou nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.
4. FC sa môže dobrovolne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločenských záujmov a potrieb.
5. FC je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je FC Rohožník.
 
 
Článok 2
Hlavné úlohy
 
 
1. FC Rohožník vytvára a zabezpečuje podmienky pre vykonávanie športovej činnosti svojich členov. Organizuje tréningy, futbalové stretnutia a iné typy súťaží.
2. FC vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky ny činnosť klubu ako celku i združených základných odvetvových zložiek.
 
 
Článok 3
Členstvo
 
 
1. Členstvo môže byť: – individuálne
                                           – kolektívne
                                           – čestné
2. Individuálne členstvo v FC je dobrovolné. Členom sa môže stať občan Slovenskej republiky, bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku a súhlasí s týmito stanovami. O prijatí rozhoduje výbor základnej odvetvovej zložky na základe písomnej prihlášky, prijatie potvrdzuje členská schôdza.
3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz, u detí do 14 rokov žiacky preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny rok, najneskôr do 31.12.
4. Individuálne členstvo zaniká vystúpením na vlastnú žiadosť, vyškrtnutím pre neplnenie základných členských povinností alebo vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučitelné s členstvom v FC. O vylúčení rozhoduje členská schôdza základnej odvetvovej zložky, v odvolacom konaní valné zhromaždenie.
5. Člen FC má právo:
 a) zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov telovýchovných, športových a iných aktivít ako i ďaľších  kultúrno-spoločenskýyh akcií usporiadaných FC.
 b) zúčastňovať sa členských schôdzí
 c) zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť,správanie a chovanie.
 d) dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať za ne do 30 dní odpoveď
 e) mať aktívne a pasívne volebné právo, podmienkou byť volený do   funkcie je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek 18 rokov.
6. Člen FC má povinnosť:
 a)dodržiavať stanovy FC na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy, uvedomelo udržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti
 b)podielať sa na činnosti základnej zložky, ktorej je členom a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie
 c)riadne a včas platiť členské, oddielové a iné schválené príspevky a poplatky
7. Kolektívne členstvo vznikáuzavretím písomnej dohody, obsahujúcej práva, povinnosti rozsah a spôsob vzájomnej spolupráce.
8. Čestné členstvo môžu orgány FC udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám, alebo inštitúciám za osobitné zásluhy o rozvoj telesnej kultúry.
9. Disciplinárne konanie a opatrenia ukladajú orgány FC a základných odvetvových zložiek podľa osobitnej smernice a TJ Slovenska.
 
 
 
Článok 4
Organizačné zásady a vnútorné vzťahy
 
 
1. Športová, telovýchovná a iná záujmová a spoločenská činnosť sa uskutočňuje v základných odvetvových zložkách.
2. FC ako i základné odvetvové zložky sa vo svojej činnosti riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi, ktoré v súlade s ich stanovami vydávajú vyššie orgány telesnej kultúry.
3. Medzi výborom FC a výbormi základných odvetvových zložiek nie je vzťah nadradenosti a podriadenosti, vzájomný vzťah medzi základnými odvetvovými zložkami je rovnoprávny.
4. Základné odvetvové zložky nemajú právni subjektivitu, sú autonómnymi zložkami FC so zvereným nehnutelným majetkom, účelovým hmotným majetkom získaným vlastnou činnosťou. S účelovým majetkom a majetkom získaným vlastnou činnosťou hospodária samostatne. Konajú vlastným menom v súlade s predpismi súvisiacimi s ich športovou telovýchovnou činnosťou. 
5. Základným odvetvovým zložkám sa rozdelujú získané alebo pridelené finančné prostriedky podla pravidiel schválených všetkými ich predstaviteľmi.
6. Základné odvetvové zložky prostredníctvom svojich orgánov a členov využívajú všetky možnosti, aby v súlade s platnými predpismi získavali ďalšie vlastné príjmi. S týmito príjmami hospodária samostatne.
7. Výbor FC chráni záujmy zákl. odvetvových zložiek vo  vzťahu k štátnym orgánom združeniam a ďalším organizáciám a inštitúciám.
8. Výbor FC podla podmienok a potrib si po schválení vo valnom zhromaždení vytvára aparát. Vnútorné vzťahy upravuje organizačný poriadok FC.
 
Článok 5
Orgány FC
 
1. Najvyšším orgánom FC je členská schôdza členov FC Rohožník.
2. Členská schôdza členov prerokúva všetky základné otázky činnosti FC najmä:
 a) uznáša sa o vzniku FC, názve a symbolike ako i o zániku
 b) schvaluje, mení alebo ruší stanovy FC
 c) prerokúva správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé  obdobie a schvaluje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie  ako i správu revíznej komisie
 d) volí výbor FC a revíznu komisiu
 e) je oprávnená zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru FC ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami FC
 f) je odvolacím orgánom disciplinárnych konaní
Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas 3/5 väčšiny všetkých delegovaných zástupcov, ak sa nedohodne inak.
3. Medzi členskými schôdzami riadi činnosť FC výbor. Počet členov a spôsob volby alebo zastúpenia stanoví členská schôdza členov. Výbor sa skladá z prezidenta, tajomníka, hospodára a ďalších členov.Časové rozpätie rokovaní si stanový výbor FC.
4. Výbor sa stará o koordináciu činnosti základných odvetvových zložiek, vykonávy pre ne poradenskú a servisnú činnosť a zastupuje FC na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami, organizuje v spolupráci so zákl. odvetvovými zložkami podnikatelskú činnosť a inú dovolenú činnosť, najmä riadi vedlajšiu hospodársku činnosť na získavanie vlastných finančných prostriedkov a ďalších zdrojov, rozdeluje na základe schválených pravidiel prostriedky získané od štátu a ďalších érganizácií i jednotlivcov na základné odvetvové zložky podla rozsahu i kvality činnosti a ich podiele na získaní finančných prostriedkov.
5. Meno Fc sú navonok oprávnení vystupovať a konať výbor, prezident, tajomník i ďalší funkcionári splnomocnení výborom FC. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.
 
Článok 6
Revízna komisia
 
Revízna komisia je nezávislým kolektívnym orgánom na čele s predsedom Volí ju členská schôdza členov. Vykonáva revízie hospodárenia FC a ich základných odvetvových zložiek. O výsledkoch informuje príslušné orgány s návrhom na nápravné opatrenia. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Predseda revíznej komisie má právozúčastňovať sa na rokovaní FC s hlasom poradným.
 
Článok 7
Majetok a hospodárenie
 
1. FC má vo vlastníctve nehnutelný a hnutelný majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva sa na základe zmluvných vzťahoch národný, prípadne iný majetok, o ktorý je povinný sa starť, chrániť ho a zvelaďovať. Klub hospodári podla schváleného rozpočtu.
2. Zdrojom majetku sú príjmi z členských, oddielových a iných príspevkov, príjmy s telovýchovnej, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, z výnosov vedlajšieho hospodárstva a iných povolených podnikatelských činností, ďalej dary, príspevky, dotácie, prípadne iné príjmi.
 
Článok 8
Zánik združenia
 
O zániku združenia jeho zlúčením alebo dobrovolným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora /likvidačnú komisiu/
Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podla rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
 
Článok 9
Záverečné ustanovenia
 
1. Tieto zmeny stanovy schválila členská schôdza zo dňa 14.3.1998. Ich výklad vykonáva výbor FC. Nadobúdajú účinnosť dňom registrácie alebo splnením oznamovacej povinnosti.
2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, predpismi SZTK vydanými po dohode s asociáciami Slovenskej republiky.