• 2. augusta 2019
  • fcrohoznik
  • Novinky
  • 0
  • 816 Zobrazení

Futbalový klub FC Rohožník,

Rohožník 312, 90638 Rohožník

IČO: 31874592

 

Výzva na predkladanie ponúk

 

 

  1. Názov, adresa a kontaktné miesto obstarávateľa :

 

Názov organizácie :                  Futbalový klub FC Rohožník

Právna forma:                            občianske združenie

Sídlo organizácie :                   Karpatská 312, 906 38 Rohožník

IČO:                                        31874592

DIČ:                                        2021077872

Bankové spojenie:                     Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu :                              SK56 0900 0000 0000 3723 8653

Internetové stránky:                   www.fcrohoznik.sk

Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi a prevzatie ponúk

Daniel Báchor č. t 0908021216

Email:daniel.bahor@gmail.com

  1.  Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na 

             internetovej adrese (URL):                                                   

https://www.fcrohoznik.sk

 

  1. Predmet obstarávania: Kompletná údržba hlavného a tréningového ihriska futbalového klubu a

čiastočná obnova závlahového systému

            Druh zákazky:  * práce  ( zákazka s nízkou hodnotou )

             Stručný opis predmetu zákazky:

Hlavným cieľom je komplexná údržba trávnatej plochy hlavného a tréningového ihriska v športovom areáli futbalového klubu, ako aj obnova časti hlavnej hracej plochy. Čiastkovým cieľom projektu je revitalizácia tréningovej plochy futbalového ihriska futbalového klubu ako aj čiastočná obnova závlahového systému.

Hlavná hracia plocha po dlhých rokoch aktívneho používania potrebuje kompletnú údržbu a čiastočnú obnovu trávnatej plochy, revitalizáciu trávnika ako aj sammotnú čiastočnú výmenu podložia v oblastiach s najväčšou záťažou. S tým úzko súvisí aj samotná výmena trávnika v miestach s najväčšou záťažou (oblasť pokutového územia). Zároveň hlavná hracia plocha potrebuje revitalizáciu, ktorá obsahuje komplexnú verifikáciu trávnatej plochy, vertikutáciu, prevzdušnenie , podsievanie a celkové zapieskovanie trávnatej plochy. Rovnaký postup by sa aplikoval aj na tréningovom ihrisku. Na tréningovej ploche by sa nerealizovala výmena podložia s výmenou trávnatej plochy, ale realizoval by sa podsev. Závlahový systém, ktorý sme vybudovali a čiastočne zmodernizovali v roku 2017 a 2018 by sme nutne potrebovali rozšíriť o sekvenčný menič tlaku. Jeho absencia nám spôsobuje kolísanie tlaku v celom systéme zavlažovacieho zariadenia na oboch ihriskách.

Miesto a dátum odoslania výzvy : v Rohožníku  dňa : 31.7.2019

 

Jozef Karšay

prezident klubu

v.r.

 

výzva

situácia

situácia2

FC Rohožník podklad na obstaranie výkaz výmer

Návrh zmluvy o dielo

 

Share: