Futbalový klub FC Rohožník,

Rohožník 312, 90638 Rohožník

IČO: 31874592

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

 

 

 1. Názov, adresa a kontaktné miesto obstarávateľa :

 

Názov organizácie :                  Futbalový klub FC Rohožník

Právna forma:                            občianske združenie

Sídlo organizácie :                   Karpatská 312, 906 38 Rohožník

IČO:                                        31874592

DIČ:                                        2021077872

Bankové spojenie:                     Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu :                              SK56 0900 0000 0000 3723 8653

Internetové stránky:                   www.fcrohoznik.sk

Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi a prevzatie ponúk

Daniel Báchor č. t 0908021216

Email:daniel.bahor@gmail.com

 1.  Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na 

             internetovej adrese (URL):                                                   

https://www.fcrohoznik.sk

 

 1. Predmet obstarávania: Kompletná údržba hlavného a tréningového ihriska futbalového klubu a

čiastočná obnova závlahového systému

            Druh zákazky:  * práce  ( zákazka s nízkou hodnotou )

             Stručný opis predmetu zákazky:

Hlavným cieľom je komplexná údržba trávnatej plochy hlavného a tréningového ihriska v športovom areáli futbalového klubu, ako aj obnova časti hlavnej hracej plochy. Čiastkovým cieľom projektu je revitalizácia tréningovej plochy futbalového ihriska futbalového klubu ako aj čiastočná obnova závlahového systému.

Hlavná hracia plocha po dlhých rokoch aktívneho používania potrebuje kompletnú údržbu a čiastočnú obnovu trávnatej plochy, revitalizáciu trávnika ako aj sammotnú čiastočnú výmenu podložia v oblastiach s najväčšou záťažou. S tým úzko súvisí aj samotná výmena trávnika v miestach s najväčšou záťažou (oblasť pokutového územia). Zároveň hlavná hracia plocha potrebuje revitalizáciu, ktorá obsahuje komplexnú verifikáciu trávnatej plochy, vertikutáciu, prevzdušnenie , podsievanie a celkové zapieskovanie trávnatej plochy. Rovnaký postup by sa aplikoval aj na tréningovom ihrisku. Na tréningovej ploche by sa nerealizovala výmena podložia s výmenou trávnatej plochy, ale realizoval by sa podsev. Závlahový systém, ktorý sme vybudovali a čiastočne zmodernizovali v roku 2017 a 2018 by sme nutne potrebovali rozšíriť o sekvenčný menič tlaku. Jeho absencia nám spôsobuje kolísanie tlaku v celom systéme zavlažovacieho zariadenia na oboch ihriskách.

 

 1. 4. Termín realizácie  :   august – september 2019

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: zákazka s nízkou hodnotou 16 600,- Eur bez DPH

 

 1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : zmluva o dielo

 

 1. Administratívne informácie

Lehota na predkladanie ponúk do 13.8.2019 do 12 oo hod.

Ponuky  sa prijímajú  emailom poštou alebo osobne na adresu :

Futbalový klub FC Rohožník

Karpatská 312

906 38  Rohožník

Zasielanie e-mailom :  daniel.bachor@gmail.com

 

 1. Kritéria vyhodnotenia ponúk a pravidlá ich uplatnenia a spôsob vyhodnotenia ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude  najnižšia cena

Ponuka musí obsahovať cenu vrátane DPH

Spôsob vyhodnotenia

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH bude najnižšia.

Ako druhý v poradí sa umiestni ten uchádzač, ktorého ponuková cena za celý predmet zákazky, vrátane DPH bude vyššia než najnižšia ponuková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH.

Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví VZOSTUPNE podľa ponukovej ceny za celý predmet zákazky vrátane DPH.

 

 1. Podmienky účasti:

             Doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce/dodávať tovary

uvedené v predmete tohto obstarávania

 

 1. Pokyny na zostavenie ponuky :

            Uchádzač predloží jednu ponuku, ktorá bude obsahovať:

 1. Identifikačné údaje uchádzača , názov, adresa , IČO, DIČ,
 2.   Kópia dokladu – oprávnenia dodávať tovar, poskytovať službu, živnostenský  

                  register alebo obchodný register

 1. návrh na plnenie kritérií ( vrátane DPH ) ak uchádzač nie je plátca DPH v ponuke na to 

                  upozorní – ocenení výkaz výmer

 1. podpísaný návrh zmluvy o dielo

 

 1. Otváranie ponúk :

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 13.8.2019 o 16 00 hod. na adrese obstarávateľa  bez účasti

uchádzačov

 

 1. Lehota viazanosti 31.12.2019  

 

 1.     Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk :
 • Výkaz výmer
 • Situácia
 • Zmluva o dielo (návrh)

 

 

Miesto a dátum odoslania výzvy : v Rohožníku  dňa : 31.7.2019

 

 

 

 

 

 

Jozef Karšay

prezident klubu

v.r.

 

Výzva FC  

FC Rohožník- podklad na obstaranie vykaz vymer

situácia

situácia2

 Návrh zmluvy o dielo FC

Share:

Pridaj komentár